و پویایی این جنبش، که ابتدا به مثابه یک اعتراض اجتماعی آغاز شد، و سپس گسترش یافت، و کالکتیوهای کارگری از تجمعات برای طرح مطالبات خود برای افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها، لغو نتایج حداکثرسازی

100x100
edalat news

عدالت یک بستر خبری است Ú©Ù‡ آخرین اخبار ایران Ùˆ سایر نقاط جÙ..


Random Bookmarking

Post Free Classified Ads, Post Classified Ads
Post Free Classified Ads, Post Classified Ads..
   2020-01-04       27        Shopping
Jardines verticales artificiales
Jardines verticales artificiales..
   2021-02-03       5        Business
Easy Steps to Book Emirates Airlines Online Tickets - Orbisfliers
Easy Steps to Book Emirates Airlines Online T..
   2020-03-25       15        Travel
Apparel Management Software for Business, Fashion Industry software
Apparel Management Software for Business, Fas..
   2019-02-02       48        Computer
Basics On Car Rental
Basics On Car Rental..
   2020-01-13       15        Travel
ABOUT US

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

TOP AUTHORS
Thomas Shaw
thomasshaw9688@gmail.com
Total Posts : 13098
zero promosi
zero1601@gmail.com
Total Posts : 1928